Home  >  Research  >  Awards

신명근, 우수구연상, 대한진단검사의학회 2010.10.29

         Roche 학술상, 대한진단검사의학회 2009.10.23

         우수연구자상, 대한혈액학회 2008.05.30

         Roche 학술상, 대한진단검사의학회 2007.10.31

         우수연제상, 대한혈액학회 2007.06.01

         Roche 학술상, 대한진단검사의학회 2006.09.22

         Roche 학술상, 대한진단검사의학회 2005.09.30

         Young Travelers' Award, 조혈모이식학회 2005.08.17

         우수연제상, 대한혈액학회 2005.05.27

 

 
 
TODAY : 1   TOTAL : 411061